[Sự Kiện] Hồ Cầu Nguyện

HỒ CẦU NGUYỆN

Thời Gian

- Bắt Đầu: Ngay khi mở Server mới.
- Kết Thúc: 72 giờ sau khi mở Server mớ.

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  Vào thời gian hoạt động, người chơi dùng Phiếu Cầu Nguyện để rút thăm, tích lũy số lần rút thăm đạt điều kiện sẽ nhận phần thưởng.
 • Điều kiện bắt buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
  - Không hạn chế số lần Quay trong Hồ Cầu Nguyện.
  - Dùng phiếu cầu nguyện để quay Hồ Cầu Nguyện.
  - Trong thời gian hoạt động phần thưởng mỗi mốc chỉ nhận được một lần.
  - 72 sau khi mở server, sự kiện sẽ được làm mới.
 • Thời gian trao thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện.

Phần Thưởng

Lưu Ý:  Nhận phần thưởng và sử dụng hết lượt quay trước khi sự kiện kết thúc.